Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site passpass.fr

 

ARTIKEL 1: Onderwerp

 
Deze “algemene gebruiksvoorwaarden” behandelen de juridische omkadering van de wijze waarop de diensten van de site passpass.fr ter beschikking worden gesteld en hun gebruik door de “Gebruiker”.
 
De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke Gebruiker aanvaard worden die toegang tot de site wil hebben. Ze vormen het contract tussen de site en de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker de site bezoekt, betekent dit dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
Eventueel:
•         Indien de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit contract vermeld worden niet aanvaardt, moet hij afzien van de toegang tot de diensten die door de site worden voorgesteld.
•         Passpass.fr behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik te wijzigen.
 

ARTIKEL 2: Wettelijke vermeldingen

 
Deze site wordt uitgegeven door:
•         SMIRT (Gemengde Intermodale Regionale Vervoersbond)
•         contact@passpass.fr
•         Zetel van de Regio Hauts-de-France, 151 Avenue du Président Hoover 59555 LILLE CEDEX
 
Directeur van de publicatie:
Eric Quiquet, Directeur van SMIRT
 
Deze site wordt gehost door:
•         EasyNet (SAS)
•         55 Avenue des Champs Pierreux – 92000 NANTERRE

 

ARTIKEL 3: Definities

 
Deze clausule heeft tot doel de verschillende essentiële termen van het contract te bepalen:
•         Gebruiker: Deze term duidt elke persoon aan die de site of één van de diensten die door de site wordt voorgesteld, gebruikt.
•         Gebruikersinhoud: Dit zijn de gegevens die door de Gebruiker op de site worden doorgegeven.
•         Lid: De Gebruiker wordt lid wanneer hij op de site geïdentificeerd wordt.
•         Gebruikersnaam en paswoord: Dit is het geheel van de informatie die nodig is om een Gebruiker op de site te identificeren. Met de gebruikersnaam en het paswoord kan de Gebruiker toegang krijgen tot de diensten die aan de leden van de site voorbehouden zijn. Het paswoord is vertrouwelijk.

 

ARTIKEL 4: Toegang tot de diensten

 
De site is gratis toegankelijk op elke plaats voor elke Gebruiker die internettoegang heeft. Alle kosten die door de Gebruiker gemaakt worden om tot de dienst toegang te verkrijgen (computermateriaal, software, internetverbinding, enz.) zijn te zijne laste.
Volgens het geval:
- De Gebruiker die geen lid is heeft geen toegang tot de diensten die aan de leden zijn voorbehouden. Daartoe moet hij zich identificeren met zijn gebruikersnaam en paswoord.
De site gebruikt alle ter beschikking zijnde middelen om haar diensten een kwalitatieve toegang te verzekeren. Aangezien het om een middelenverbintenis gaat, verbindt de site er zich niet toe om dit resultaat te bereiken.
Elke gebeurtenis, te wijten aan overmacht, die een slechte werking van het netwerk of van de server tot gevolg heeft, valt niet onder de verantwoordelijkheid van passpass.fr.
De toegang tot de diensten van de site kan op elk ogenblik onderbroken, opgeschort, zonder verwittiging gewijzigd worden voor onderhoud of om het even welk ander geval.
- De Gebruiker verplicht er zich toe geen enkele vergoeding te vorderen ingevolge de onderbreking, de opschorting of de wijziging van dit contract.
- De gebruiker heeft de mogelijkheid de site via e-mail te contacteren op het adres contact@passpass.fr.

 

ARTIKEL 5 : Intellectuele eigendom

 
De merken, logo's, tekens en elke andere inhoud van de site zijn beschermd door de Wet op de intellectuele eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.
De Gebruiker vraagt vooraf de toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhouden.
De Gebruiker verbindt zich tot een strikt privégebruik van de inhoud van de site. Een gebruik van de inhoud met commerciële doeleinden is ten strengste verboden.
Elke inhoud die door de Gebruiker online gezet wordt, valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt er zich toe geen inhouden online te zetten die een inbreuk kunnen vormen op de belangen van derden. Elke gerechtelijke actie die door een benadeelde derde wordt ondernomen tegen de site zal door de Gebruiker op zich genomen worden.
De Gebruikersinhoud kan op elk ogenblik en voor om het even welke reden door de site verwijderd of gewijzigd worden. De Gebruiker ontvangt geen enkele motivering noch bericht voor de verwijdering of de wijziging van de Gebruikersinhoud.

 

ARTIKEL 6  : Aansprakelijkheid en overmacht

 
De informatiebronnen die op de site verspreid worden, worden betrouwbaar geacht. De site behoudt zich echter de mogelijkheid voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie die op de site gegeven wordt, is louter informatief. Zo neemt de Gebruiker alleen de volledige aansprakelijkheid op zich voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze site.
De Gebruiker verzekert er zich van zijn paswoord geheim te houden. Elke verspreiding van het paswoord, ongeacht zijn vorm, is verboden.
De Gebruiker neemt de risico’s op zich die aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en paswoord verbonden zijn. De site wijst alle aansprakelijkheid af.
Elk gebruik van de service door de Gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks schade tot gevolg heeft, moet het voorwerp uitmaken van een vergoeding ten voordele van de site.
De site verzekert geen optimale garantie van de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens. De site verbindt er zich evenwel toe alle noodzakelijke middelen in te zetten om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.
De site kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht of door het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde.

 

ARTIKEL 7: Hyperlinks

 
Er staan talrijke uitgaande hyperlinks op de site, maar de webpagina’s waar deze links naartoe leiden vallen helemaal niet onder de aansprakelijkheid van passpass.fr die geen controle over deze links heeft. De Gebruiker verplicht er zich dus toe de site niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud en de resources met betrekking tot deze uitgaande hyperlinks.
Er kan een link gemaakt worden naar een pagina van deze site zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Er mag geen enkele toelating of informatieaanvraag vooraf door de uitgever gevorderd worden van een site die een link wil leggen naar de site van de uitgever. Het betaamt in elk geval dat deze site in een nieuw venster van de browser weergegeven wordt. De uitgever behoudt zich echter het recht voor om de verwijdering van een link te vorderen die hij niet in overeenstemming vindt met het voorwerp van de site passpass.fr.

 

ARTIKEL 8: Evolutie van het contract

 
De site behoudt zich op elk ogenblik het recht voor de clausules die in dit contract bepaald worden te wijzigen.

 

ARTIKEL 9: Duur

 
De duur van dit contract is onbepaald. Het contract heeft gevolgen voor de Gebruiker vanaf het gebruik van de dienst.

 

ARTIKEL 10: Toepasselijk recht en bevoegd rechtsgebied

 
Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving. Indien een geschil niet in der minne geregeld kan worden onder de partijen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Douai bevoegd.